Zorgwerking

De zorgcoördinator werkt samen met de leerkrachten en directie om ervoor te zorgen dat de kleuters zich goed voelen op onze school, en dat ze kunnen groeien in hun ontwikkeling.

In het begin van het schooljaar kijken we vooral naar de kleuters: of ze zich goed voelen, wat ze graag doen, hoe ze omgaan met elkaar, wat ze al kennen en kunnen,… De klasleerkrachten krijgen daarbij ondersteuning van zorgleerkrachten die regelmatig extra in de klas aanwezig zijn of extern met een (groepje) kleuter(s) werkt.

Een hulpmiddel om de kleuters te observeren is ons kindvolgsysteem. Wij werken met “GROEIBOEK” om alle ontwikkelingsgebieden op te volgen. Ook hier vertrekken we van hoe het kind zich voelt en vullen we aan met onder andere de taalontwikkeling, de motoriek, het denken, sociale vaardigheden,… Dat wordt twee keer per schooljaar besproken tijdens een overleg met Mevrouw Directeur, de kleuterleidster, de zorgcoördinator en eventueel het CLB.

De ouders worden daarvan op de hoogte gebracht tijdens het oudercontact.

Als we ons zorgen maken over een kind worden de ouders daarover aangesproken door de juf, ook buiten de periode van de oudercontacten. We gaan dan samen rond de tafel zitten en bespreken wat dit kind nodig heeft om te kunnen groeien en hoe we daarop kunnen inspelen. Het CLB wordt op de hoogte gebracht en kan bij gesprekken aanwezig zijn. Indien nodig verwijzen we door naar externen (bv. logopedist, kinesist), maar niet zonder overleg met de ouders. Preventief stimuleren we de ontwikkeling van alle kleuters door een ruim aanbod van activiteiten en materialen. Daarnaast organiseren we extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld ‘schrijfdans’ waarbij kleuters op muziek bewegen en tekenen.

Ook wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden. We stimuleren het ontwikkelen van de sociale vaardigheden door een ‘positief klimaat’ te creëren om de kinderen sociaal en emotioneel goed te kunnen begeleiden zodat ze zich ‘goed’ voelen bij ons op school. Hierbij vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar leren waarderen, conflicten leren oplossen op een positieve manier door in communicatie te gaan met elkaar en niemand uitsluiten.

Dit is in een notendop de werking van onze ‘zorg op school’ waarbij de zorgcoördinator het aanspreekpunt is voor leerkrachten en ouders die zich zorgen maken over een kleuter.
Lieze Baeten – zorgcoördinator ‘De Kleine Kunstenaar’
(liezebaeten@houthalen-helchteren.be)